Proverbi siciliani

A questo punto, non resta altro che riportare alcuni proverbi siciliani si sono voluti selezionare per il loro profondo significato, quasi un quadro del carattere e dell’arcaico stile di vita del popolo siciliano.

● Chu dugnu chu sugnuPirandello

● Pi nun diri bonasira resta fori

● Pirsuna ka nun suda e nun fa ventu

● Ogni testa eni tribunali

–   –   –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –

 

Brancati● Sulu munnu ku munnu nun s’inkontranu mai

● Sutta a pinnata nun ci chovi

● Dissi u surci â nuci: dammi tempu ka ti spirtusu

● A nostra kasa ni strinci e ni vasa

–   –   –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –

 

● U rikku dici: bon’eniMartoglio

● U poviru dici: ma k’eni

● Midè a rijna avi bisognu da vicina

● Ku akatta achana e ku vinni xinni

–   –   –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –

 

Verga Giovanni● Sarba ka servi

● Ku centu lebbri asikuta manku unu ni pigha

● A kasa kapi kuantu voli u patruni

● Ku avi vukka passa u mari

–   –   –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –

 

 

● Ogni fikateddu di muska eni sustanzaCapuana

● Ogni mpidimentu eni juvamentu

● Kalati iunku ka passa a china

● Unni va u nudu u friddu u po

–   –   –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –

 

de roberto● Ku d’amici eni rikku di guai poviru eni

● Ku voli va e ku nun voli manna

● Di iornu nun ni voghu e di notti sfardu l’oghu

● Sparagna a farina kuannu a kaxa eni china

● Chu skuru di menzanotti nun po fari e tannu eni tempu di cirkari lumi